πŸ“œ
Contracts
The contracts will be available only on the AVAX C-chain Network, and verification is done via snowtrace.io!
pscat @ 0x99DFc401F759Aa9ddd678D0da00D062608849665
scatPresale @ 0xE50b788946466e4Ea7A8700fCA48D19F185D8b08
scatRedeem @ 0x654d4E0A024e2bBf8ef09fA89379fdEac9dCaD40
scatSnowDogRedeem @ 0x3Dc4071B6CB2626B4D67cAC54113a661388AC8B6
scatReferral @ 0xCDc396570e4B9Cf353f06543459571c7661C9672
addLiquidityHelper @ 0xfde6fdb53bCA32868E68F6A184B3ba269a438708
SCAT @ 0xbE3e1F44d99edb10cf6378e5a3879BB533A67331
SCAT - AVAX LP Address @ 0x50fCb0777102E3647281659e40EE6E4989C9D1c1
SCAT - DAI LP Address @ 0xc7a1a9303Bfed99B227A4716F5C3b60cF514D8C4
SCAT Bond Calc @ 0x7aE6E6635574c5Af9FCF0122689aed5c8DbA014F
SCAT Treasury @ 0x47D051Abd0Ab59677a292BAB87f51b038f281eB5
DAI-SCAT Bond Deposit @ 0x03f313072f3F4FC001B257C4A6D527B5c4e62adc
WBTC Bond Deposit @ 0x00d5b3b369efF4398AdA1dC38D4AEAb3dC4Ab909
WETH Bond Deposit @ 0x60766d309C2097c99dc669CC60286735216d1A4e
DAI Bond Deposit @ 0x6EC87716F6BDDE015F5994c025ed1b588c581456
WAVAX Bond Deposit @ 0x46525b1aC631860285DafA020954D84Ad078595e
XSCAT @ 0x73021c374445446C65D87A6cF6e5713a2D004e04
Staking Contact @ 0xBC90AefefF2CD4EBc7d647df991565706458Be1d
Staking Helper @ 0x49c8F115e76e00A2ab82e883B8D1daCBa605E9f0
Staking Warmup @ 0x22394D09f45449c2713a11Bca2efe7ffD79eeF9B
Distributor @ 0xE3607FEe617BbF668C6c44Eb35a5b5b42D9AA7dF
wxSCAT @ 0xA12002c7D98449a59b31BBc70FF680b601A8FDAF
wxSCAT - AVAX LP Address @ 0x49c7A9379796c9d0C72B5951E549FE4296261430
wxSCAT - DAI LP Address @ 0x7c3a719de7678c0955BCADc88bB28dB53c42A9A3
Snowcats NFTs: 0xBaE011747aa2D36D298AD93d87f7eB6242E37C4B
​
πŸ’§ Snowcat DAO: $720k Liquidity added (more after antibot tax): https://snowtrace.io/tx/0xbedfd94b8ac7c72c3ad412c147760f7719c91b165a4b0ab370cc28ca8460022d
πŸ” Permanently locked in treasury: https://snowtrace.io/tx/0x9b9284b03569891783fd3f89eabbf0c06a9c6cf09479f4b03032b64eb777394e
​
Copy link